برنامه درسی دانشجویان پزشکی نيمسال دوم 88-87

دكتر محمد علي عقابيان

 مقدمه تصویربرداری پزشكي

تــــعريف و خصوصيات تشعشع الكترومغناطيس ( طيف الكترومغناطيس ماهيت اشعه X خواص موجي و ذره اي فوتون X )

 

 

 

 

جلسه اول

تولید اشعه X

( روش عمومي روش اختصاصي طيف انفصالي اشعه X طيف پيوسته X ) لامپ اشعه X ( كاتد و فيلامان سرپوش كانوني- لامپ دو كانوني- آند و زاويه آن آند دوار- لكه كانوني و خصوصيات آن- برخورد الكترونها با هدف جريان لامپ فيلتر ذاتي ), فاكتورهايي كه در طيف اشعه ايكس و كميت و كيفيت تشعشع موثر هستند

 

 

جلسه دوم

جذب و اندازه گیری اشعه X

اثر متقابل اشعه ايكس با ماده ( Interaction ) و عوامل موثر در احتمال وقوع آن ( پراكندگي همدوس- فتوالكتريك كمپتون- توليد جفت ) كاربرد و تفاوت انواع برخوردها  ( Interaction ) در راديولوژي تشخيصي- تضعيف خطي جرمي و نمايي اشعه X ( ضريب كاهش- HVL ) جذب افتراقي اشعه X در بدن و عوامل موثر در آن ( مثل عدد اتمي دانسيته- انرژي مواد حاجب )- كنتراست تشعشع و عوامل موثر در آن ( ضخامت ضريب جذب اسكتر انرژي فوتون )- تعريف اكسپوز و دوز واحدهاي آن

 

 

جلسه سوم

(فوق العاده)

 دستگاه راديولوژي مرسوم و اجزاء آن (ديافراگم فيلتر اضافي, ژنراتور و شكل موجي ولتاژ- اثر زاويه دار كردن آند ( كانون موثر و حقيقي ), اثر پاشنه آند, گرید)

                                        

 

 

جلسه چهارم

تشکیل تصویررادیولوژي و فيلم

فيلم پرتونگاري و خصوصيات آن ( ساختمان فيلم و عمل ظهور و ثبوت تصوير- دانسيته فيلم- حساسيت فيلم- كنتراست تصوير )- صفحات تقويت كننده و خصوصيات آن كاست راديوگرافي

 

 

جلسه پنجم

(فوق العاده)

سيستم هاي مختلف راديولو‍‍‍ژي تشخيصي و كاربرد آنها- (روشهاي بدون فيلم- فلوروسكوپي ( روشهاي فلوروگرافي تيوپ تشديد كننده دوربين و ديجيتايزر)و سی تس اسکن))

 

 

جلسه ششم

عوامل موثر درکیفیت تصویر و خطای تشخیص

 

 

جلسه هفتم

 

 Click: Medical Physics (x-ray Imaging): Medical Students (MD) to Download Slides  ppt