رادیوبیولوژی و خفاظت در برابر اشعه، فیزیک پرتودرمانی براي دانشجويان پزشكي

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- راديوبيولوژی شامل:

 برخورد اشعه با سلول و اثرات آن در سلولها‚ دسته بندي انواع اثرات بيولوژيكي‚ و اثرات ژنتيكي رسوماتيك قطعي ( غيرآماري – زود رس ) و غير قطعي ( آماري و ديررس ) اثرات تشعشعات روي DNA‚ عوامل موثر در حساسيت سلول نسبت به تشعشع ( خصوصيات اشعه‚ فاكتورهاي زيستي‚ فاكتورهاي ذاتي )‚ اثرات اشعه بر جنين در دوره هاي مختلف دوز جذبي و معادل بقاء سلولي و منخني هاي آن‚ رابطه بين مقدار اشعه و مرگ سلول‚ رفتار سيستم هاي ارگانيك بدن نسبت به تشعشع‚ بازسازي و ترميم ارگان ( Regeneration  and Repair ) ‚ نقص عضو و سرطان‚ مفهوم LD50/30

2- اصول دزيمتري و حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان شامل:

 دزيمتري اشعه و گاما و ابزارهاي آن‚ مقدار دوز در راديوگرافي و  فلورئوسكوپي و راديو تراپي‚ كنترل اكسپوزر و حفاظت در برابر آن‚ روشها و عوامل موثر در كاهش دوز به بيمار‚ پرسنل و جامعه‚ اصول حفاظت كاركنان پرتو كار در برابر اشعه‚ اصول حفاظت بيمار در برابر اشعه‚  قوانين تشعشع( قانون ده روزه و...) و Dose limits ‚ حداكثر دوز مجاز پرتوگيري كاركنان پرتوكار‚ افراد عادي و جنين.

3- اصول فيزيكي پرتو درماني‚ كاربرد و روشهاي آن:

 اصول فيزيكي و خصوصيات پرتوهاي مورد استفاده در پرتو درماني( ß,α,γ)‚ روشهاي پرتودرماني و مولدهاي مختلف اشعه‚ روشهاي محاسبه‚ طراحي و كنترل پرتو ( Beam ) در پرتو درماني‚ مشخصات پرتوهاي دستگاههاي مختلف و ابزارهاي مورد استفاده‚ كاليبراسيون دستگاههاي پرتو درماني.