رادیواکتیویته و مباني پزشکی هسته ای براي دانشجويان پزشكي

 1- مواد رادیواکتیویته کاربرد آن شامل:

ساختمان و خصوصیات هسته، حالتهای ناپایدار و برانگیخته هسته-  واكنشهاي هسته اي و فرآیندهای پرتوزا -  برهمکنش پرتوها و ذرات پرانرژی با ماده-  رادواکتیویته، قوانین واپاشی، نیمه عمر، تولید راديونوکلوئیدها و ژنراتورهای مواد رادیو اکتیو، كار بردهاي باليني مواد راديو اكتيو

2- تشخیص و سنجش رادیواکتیویته شامل:

آشکارسازی پرتوها در پزشکی هسته ای، دستگاههاي تصویربرداري در پزشكي هسته اي