برنامه درسی دانشجویان پزشکی کیش

 

مقدمه تصویربرداری،

تولید اشعه X

   

 

جلسه اول

 

 جذب و اندازه گیری اشعه X

 

   

 

جلسه دوم

 

تشکیل تصویررادیولوژی (فیلم و اسکرین)

   

 

جلسه سوم

 

عوامل موثر درکیفیت تصویر و خطای تشخیص

   

 

جلسه چهارم

 

رادیوبیولوژی،

حفاظت در رادیولوژی  تشخیصی

 

   

 

جلسه پنجم

 

اصول فیزیکی پرتو درمانی

   

 

هفته ششم

 

Click Here for Syllabus and Details